University of Oxford

Prof. Dame Carol Robinson

Carol Robinson je stálou profesorkou jednej z trojice inštitúcií (anatómie, chémie a experimentálnej filozofie) v Oxforde, nazvaných podľa Dr. Mathewa Leeho. Je tiež   nositeľkou Rádu Britského impéria – náleží jej titul Dame Commander.

Carol je prvou ženou na pozícii profesora chémie v Oxforde a predtým bola prvou ženou - profesorkou chémie na univerzite v Cambridge. Je známou priekopníčkou využitia hmotnostnej spektrometrie ako analytického nástroja a tiež získala uznanie za svoj prevratný výskum trojrozmernej (3D) štruktúry bielkovín.

Carol absolvovala postgraduálne štúdium na Churchill College v rokoch 1980 -1982, ktoré úspešne ukončila získaním titulu PhD (Philosophiae Doctor) len za dva roky. Po osemročnej prestávke, ktorú si vyžiadalo narodenie a výchova jej troch detí, sa vrátila k výskumu v Oxforde a neskôr sa stala titulárnou profesorkou v roku 1999.

V roku 2001 sa vrátila do Cambridge aby pokračovala vo výskume hmotnostnej spektrometrie a bola zvolená za asistentnú profesorku na Churchill College, za odbornú asistentku (akademický titul) Kráľovskej spoločnosti v roku 2004 a profesorku výskumu   Kráľovskej spoločnosti v roku 2006. V roku 2009 ju zvolili za profesorku chémie Dr. Leeho na univerzite v Oxforde a v roku 2013 jej bol udelený titul Dame Commander Rádu Britského impéria.

Prírodovedecká fakulta Ostravskej univerzity

Prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.

Prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.

sa narodil v r. 1956 v Ostrave–Vítkovice. Po absolvovaní Strednej priemyselnej školy strojníckej vo Vítkoviciach nastúpil v r. 1977 na vysokoškolské štúdium na Biologickú fakultu Lomonosovej univerzity v Moskve, ktorú ukončil s vyznamenaním v r. 1982.
Po krátkodobých študijných pobytoch v ústavoch akadémie vied v Brne (pracovisko Studenec) a Ostrave pokračoval v postgraduálnom štúdiu opäť na Lomonosovej univerzity v Moskve, kde naviazal na tému svojej diplomovej práce a venoval sa biogeografii kôrovcov Decapoda Stredozemného mora.

 

Od návratu v r. 1987 pracoval ako vedecký pracovník ČSAV, neskôr AVČR, v Ústave ekológie priemyslovej krajiny v Ostrave na úlohách tykajúcich sa primárnej produkcie a saprobity horských tokov, publikoval ale i v oblasti rozšírenia a ekológie rakov a systematiky morských kôrovcov Decapoda. Od r. 1993 je odborným asistentom, od r. 2004 docentom a od r. 2011 profesorom na Ostravskej univerzite, kde prednáša zoológiu bezstavovcov, biológiu mora, biológiu a systém kôrovcov, vedie kurzy biologickej kresby a zobrazovacích metód.

 

K najobľúbenejším u študentov patria prednášky z biológie mora, kde využíva nielen svoje skúsenosti z rady študijných pobytov a expedícií od Špicbergov v Arktíde, cez východný Atlantik a Baltské i Stredozemné more, po tropické more – Karibské, Červené a Juhočínske, a ďalej Malajziu, Singapur a Austráliu, ale i bohaté fotografické a najmä video-dokumentácie.

 

A sú to práve nasledujúce aspekty jeho aktivít, ktoré profilujú určitú špecifiku postavenia prof. Ďuriša v odborných biologických kruhoch Moravsko-sliezského regiónu i Českej republiky – sladkovodní raci, morská biológia, biologická kresba a podvodné video.

 

Pôvodný záujem prof. Ďuriša o kôrovce radu Decapoda sa v podmienkach bývalého Československa mohol rozvíjať v podstate len zameraním na sladkovodné raky. Zapojil sa do ochranárskych aktivít a spolu s juhočeskými kolegami sa spolupodieľal na sformovaní funkčného astakologického tímu českých odborníkov. Doteraz patrí k vedúcim osobnostiam tohto kolektívu, ktorý sa zameral najmä na problematiku biológie inváznych rakov v ČR. Významným počinom, na ňom sa prof. Ďuriš významne podieľal, bola inicializácia molekulárnej diagnostiky račieho moru na UK v Prahe.

 

Prof. Ďuriš je však aktívnym bádateľom najmä v oblasti morskej biológie, so zameraním na systematiku, biológiu a ekológiu kôrovcov. Okrem sladkovodných rakov sa venuje najmä tropickým symbiotickým krevetám a kôrovcom z radu Stomatopoda. Je autorom či spoluautorom vyše sto odborných publikácii, z ktorých popri cca 40 prác venovaným sladkovodným rakom, je takmer taký istý počet venovaný problematike morských kôrovcov či ekológii mora. Objavil a popísal viac než 20 nových druhov a 5 nových rodov kôrovcov, a celá rada ďalších je už v príprave. Kresliarske schopnosti sú pre bádateľa v oblasti systematiky neoceniteľným prínosom, ktorý prof. Ďuriš zúročuje i formou vedenia špeciálneho kurzu pre študentov Ostravskej univerzity.

V súčasnej dobe sa podieľa vedením doktorandskej práce na využití molekulárnych metód pri riešení otázok systematickej a evolučnej biológie symbiotických kôrovcov, vedie či viedol radu bakalárskych a diplomových prác z oblasti morskej biológie. Je zakladajúcim členom Českého národného výboru pre spoluprácu s Medzivládnou oceánografickou komisiou UNESCO.

 

Potápanie s podvodnou videokamerou umožňuje zdokumentovať jak podobu a sfarbenie skúmaných živočíchov, tak i ich chovanie, interakcie s inými organizmami, prostredie. Stovky hodín videomateriálov obstaraných v moriach i sladkých vodách využíva prof. Ďuriš ako pri príprave vedeckých prác, tak i pre prednášky pre študentov i širšiu verejnosť. Jeho služby využíva i televízia, jak česká tak poľská, spolupracuje s niekoľkými filmovými štúdiami. Profesor Ďuriš sa podieľal na tvorbe 25-dílného seriálu o poľských riekach, počet televíznych a filmových dokumentov s jeho podielom presahuje 40 položiek.

 

Z uvedeného vyplýva, že prof. Ďuriš je v ČR jednou z vedúcich osobností vo vednej i pedagogickej sfére jak v oblasti biológie vyšších kôrovcov, tak i morskej biológie.

 

 

rektorka Vysokej školy múzických umení v Bratislave

Doc. Mária Heinzová, ArtD.

Študovala na konzervatóriu v Žiline, po maturite pokračovala v štúdiu klavírnej hry na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.  Tu úspešne ukončila aj štúdium umeleckej ašpirantúry. Pôsobí ako docentka klavírnej hry na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Vo svojom umeleckom zameraní sa sústreďuje najmä na oblasť klavírnej komornej hry a klavírnej spolupráce, venuje sa však aj sólistickej činnosti. Na pódiu vystúpila s významnými osobnosťami interpretačného umenia. Nahrávala v Slovenskom rozhlase, v Slovenskej televízii, účinkovala na koncertoch v Anglicku, Grécku, Rakúsku, Nemecku, Čechách, Maďarsku, Ukrajine. Niekoľkokrát bola prizvaná k spolupráci na medzinárodných interpretačných kurzoch. V premiére uviedla skladby viacerých súčasných slovenských autorov. Počas svojho pôsobenia na Vysokej školy múzických umení vykonávala aj činnosti v organizačnej oblasti, bola prorektorkou VŠMU pre vzdelávanie a vedu, dekankou HTF VŠMU, v súčasnosti zastáva funkciu rektorky VŠMU. 

dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

Narodil sa v roku 1968 v Novom Sade, v Srbsku. V Báčskom Petrovci absolvoval základnú školu a v Sombore strednú zdravotnícku školu. Vyštudoval klinickú farmáciu na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium ukončil v odbore Farmakognózia, v ktorom bol aj habilitovaný za docenta a v roku 2013 vymenovaný za profesora. Pôsobí na Katedre farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako vysokoškolský učiteľ – profesor. V rokoch 2011 – 2012 pôsobil ako prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a doktorandské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave a od roku 2013 je vo funkcii dekana fakulty. Venuje sa problematike štúdia liečivých rastlín, izolácie obsahových látok z rastlín, štandardizácii rastlinných extraktov a ich biologickým účinkom.

Fakulta architektúry Českého vysokého učenia technického v Prahe

Prof. Ing. arch. Ján Stempel

prof.Ing.arch. Ján Stempel                                                               

 

Profesor Ján Stempel po nazbieraní skúseností v ateliéri SIAL ešte pod vedením Karla Hubáčka a Miroslava Masáka založil s kolegami kanceláriu A.D.N.S . Od začiatku svojej kariéry pracoval na veľkých zákazkách, ktoré priniesli jeho menu renomé. Menujme napríklad Pavilón EXPO v Seville, Budovu Českého rozhlasu alebo rekonštrukciu Obecného domu. Na častú otázku, prečo toto dobrovoľne opustil a vzdal sa veľkých stavieb, Ján Stempel odpovedá: "V architektúre nie sú veľké a malé stavby. Veď najslávnejšie realizácie v Čechách 20. Storočia sú vila Tugendhat a Müllerova vila. Tieto stavby navrhli ich slávni autori v tých najlepších tvorivých rokoch. Rodinné domy a vily majú však jednu výsadu, navrhujú sa pre konkrétneho užívateľa. Po tom som vždy túžil. Do dobrého domu nie je vpísané ego autora, ale duch jeho majiteľa. "Takto vysvetľuje svoje rozhodnutie Ján Stempel, ktorý po svojom odchode zakladá s kolegom Janom Jakubom Tesařom kanceláriu Stempel & Tesar architekti. Za necelých desať rokov patrí tento tandem medzi uznávaných autorov najmä rezidenčných stavieb. Kvalitu ich práce dokladajú početné ohlasy, stavby sú publikované v Čechách i v zahraničí a ako sami tvrdia, noví záujemcovia o ich služby prichádzajú často na osobné odporúčania ich predchádzajúcich klientov. Oboru bývania sa obaja architekti venujú i po teoretickej stránke, sú autormi mnohých kníh o bývaní.

Profesor Ján Stempel je vedúcim ústavu navrhovania na Fakulte architektúry Českého vysokého učení technického v Prahe , kde predáva svoje skúsenosti ďalším generáciám architektov.

 

Publikácie

1982    SIAL (editor) vydavatel - Bercsény 28-30, Budapest

2006   Česká architektura 2004-2005 (editor) vydavatel - Prostor

2009   Architecture V4 1990-2008 (editor) vydavatel - Kant

2012   99 DOMŮ (autor) vydavatel - Kant

2014   CZECH HOUSES (spoluautor ) vydavatel - Kant

2014   Ján Stempel  (autor) vydavatel - Kant

2015   SKICI-SKETCHES  (spoluautor)  vydavatel - Kant

2016   99 DOMŮ 2 (autor)  vydavatel - Kant

 

Projekty prezentované na zahraničných a domácich internetových portáloch

www.DEZEEN.com,  www.archdaily.com,  www.10.AECCafe.com ,  www.archispace.com,

www.architecturenewplus.com,  www.Huffingtonpost.com,  www.blogawx2.pl,  www.epitomuveszet.hu, www.magazindomov.ru,  www.archilenta.ru,  www.archinfo.sk,  www.archiweb.cz,  www.bydleni-iq.cz, www.bydleni.idnes.cz,  www.earch.cz,  www.bydleni.cz, 

 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.

Priama výučba:
Všeobecná psychológia

Experimentálna psychológia

Kognitívna psychológia

Psychobiológia
Iné:
Predseda rigoróznej komisie (PhDr.), do súčasnosti
Člen Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia (PhD.), do súčasnosti
Predseda štátnych záverečných skúšok v odbore psychológia, do súčasnosti
Predseda komisie pre obhajoby CSc., 1994-95
Garant bakalárskeho štúdia , do súčastnosti
Kogarant doktorandského štúdia, do súčastnosti

Vedecká činnosť:

Vedecké štúdie: 82, vedúci dvanástich výskumných projektov (3 v zahraničí), 5 odborné stáže a zahraničné výskumné pobyty ,  člen v 13 redakčných radách, vedeckých orgánoch, vedeckých organizáciách

Funkcie na pôde UK:

 a/ "Akademické funkcie":
1990- 1992 - prodekan Filozofickej fakulty UK pre vedu a výskum
1992 -1998 - prorektor Univerzity Komenského pre zahraničné vzťahy

 b/ "Vedúci pracovník":
vedúci Katedry psychológie FiF UK, od r.2000 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.

V. Kováč sa v oblasti základného výskumu venuje najmä biologickým inváziám, ontogenéze, ekomorfológii, ekológii a fenotypovej plasticite rýb. Medzi jeho najdôležitejšie výsledky patrí sformulovanie niekoľkých biologických teórií so širším uplatnením, napr. teória o synchrónii a heterochrónii v ontogenéze a teória o alternatívnych ontogenézach a inváznom potenciály. Prvá z nich priniesla nový pohľad na vývinové procesy mnohobunkových organizmov (na príklade rýb), druhá vysvetľuje, prečo môžu byť niektoré organizmy také úspešné pri biologických inváziách. Doteraz publikoval viac ako 70 pôvodných vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch a monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách, ktoré zaznamenali spolu viac ako 1050 citácií registrovaných vo WOS (h-index = 16), resp. viac ako 1600 citácií registrovaných v Google Scholar (h-index = 21).

 

Najdôležitejšie publikácie a citácie:

http://www.researcherid.com/rid/I-3504-2013

https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Kovac/?ev=hdr_xprf

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=wvefIYMAAAAJ

 

Najvýznamejšie  ocenenia

Agentúra ARRA identifikovala v roku 2012 vedecký tím pod vedením V. Kováča ako špičkový tím Univerzity Komenského, ktorý patrí vo svojom vednom odbore (Ecology; Plant and Animal Sciences) do najlepšieho 1 % na svete. http://www.arra.sk/spickove-vedecke-timy-jednotlivci-na-uk-2012

V. Kováč sa v roku 2013 na pozvanie rektora Univerzity v Pise stal členom medzinárodnej jury pre udelenie Premio Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani:

http://www.premiogalilei.it/html/vincitori/vincitori.php?id=61

Akreditačná komisia vlády SR identifikovala v roku 2015 vedecký tím V. Kováča „Invázna biológia a ekomorfológia rýb“ ako jeden zo špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku.

http://www.akredkom.sk/zapis/864fo/prku8671p.pdf

 

Záujmy

Fotografovanie a filmovanie pod vodou, vodné športy, cestovanie, literatúra, hudba, film

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. Jozef Bátora, PhD.

Prof. Jozef Bátora, PhD. pôsobí na Katedre politológie Filozofickej fakulty UK. Narodil sa v roku 1976. Stredoškolské vzdelanie získal na Gymnáziu Eugena Gudernu v Nitre (1990–94) a na Arndt Gymnasium v Berlíne – Dahleme (1991-92). Titul bakalár v odbore politológia získal na Univerzite Komenského (1997), MPhil v odbore verejná správa na Univerzite v Bergene v Nórsku(1999) a PhD. v odbore politológia na Univerzite v Oslo (2006). Jeho pracovné skúsenosti zahŕňajú pôsobenie ako docent a riaditeľ Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK (2009 – 2015), hosťujúci profesor Fulbrightovej nadácie na Europe Center, FSI na Stanfordskej Univerzite (2013), vedecký pracovník na Inštitúte pre výskum európskej integrácie, Rakúskej akadémie vied vo Viedni (2006 – 2009), vedecký pracovník v Centre európskych štúdií ARENA na Univerzite v Oslo (2006) a ako hosťujúci výskumný pracovník v centre Scancor na Stanfordskej Univerzite (2003 – 2004). Vo svojom výskume sa venuje medzinárodnej politike, medzinárodným inštitúciám, organizačnej teórii, diplomacii, zahraničnej politike EÚ, bezpečnosti a identitám v medzinárodných vzťahoch. Publikoval v popredných politologických vedeckých časopisoch ako napríklad Journal of European Public Policy, Journal of Common Market Studies, West European Politics, Cambridge Review of International Affairs alebo International Relations. Je riešiteľom viacerých medzinárodných výskumných projektov. V rokoch 2012-2015 pôsobil ako šéfredaktor Journal of International Relations and Development (www.palgrave-journals.com/jird). Vo voľnom čase rád hrá so svojimi dvoma synmi futbal, chodí s nimi na kolobežkách alebo s nimi debatuje o veciach možných aj nemožných.

rektor Karlovej univerzity v Prahe

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Lékař a biochemik. Vystudoval Gymnázium Botičská v Praze a poté absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (1990). Od roku 1990 až do roku 1998 působil na I. ústavu lékařské chemie a biochemie 1. LF UK, vedle toho na I. interní klinice VFN a 1.LF UK, atestoval z klinické biochemie, interny a nefrologie. V roce 1996 se stal docentem pro obor lékařské chemie a biochemie UK. Od roku 1999 zastává funkci přednosty Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN.
V roce 2001 ve svých 35 letech byl jmenován profesorem lékařské chemie a biochemie. V roce 2000-2003 získal titul MBA na Pražské mezinárodní manažerské škole VŠE Praha.

V letech 2005 – 2012 byl děkanem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, v letech 2012- 2014 proděkan pro vnější vztahy 1. LF UK. V únoru 2014 byl jmenován rektorem Univerzity Karlovy.

Je členem Učené společnosti České republiky a České lékařské akademie, vědeckým sekretářem České lékařské společnosti J.E. Purkyně.

Působí v mezinárodních a národních odborných společnostech – např. Executive Board European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, člen komise Scientific Panel of Health EU. Publikoval více než 440 odborných článků a je autorem či spoluautorem 8 monografií a přednesl více než 130 přednášek v zahraničí.

Má dlouholeté zkušenosti s výukou v oboru biochemie, klinické biochemie a laboratorní medicíny. Získal řadu ocenění v České republice i v zahraničí mezi něž patří doctor honoris causa – Uzzhorod National University a Prešovské univerzity v Prešově.

 


Partneri Detskej Univerzity Komenského