University of Oxford

Prof. Dame Carol Robinson

Carol Robinson je stálou profesorkou jednej z trojice inštitúcií (anatómie, chémie a experimentálnej filozofie) v Oxforde, nazvaných podľa Dr. Mathewa Leeho. Je tiež   nositeľkou Rádu Britského impéria – náleží jej titul Dame Commander.

Carol je prvou ženou na pozícii profesora chémie v Oxforde a predtým bola prvou ženou - profesorkou chémie na univerzite v Cambridge. Je známou priekopníčkou využitia hmotnostnej spektrometrie ako analytického nástroja a tiež získala uznanie za svoj prevratný výskum trojrozmernej (3D) štruktúry bielkovín.

Carol absolvovala postgraduálne štúdium na Churchill College v rokoch 1980 -1982, ktoré úspešne ukončila získaním titulu PhD (Philosophiae Doctor) len za dva roky. Po osemročnej prestávke, ktorú si vyžiadalo narodenie a výchova jej troch detí, sa vrátila k výskumu v Oxforde a neskôr sa stala titulárnou profesorkou v roku 1999.

V roku 2001 sa vrátila do Cambridge aby pokračovala vo výskume hmotnostnej spektrometrie a bola zvolená za asistentnú profesorku na Churchill College, za odbornú asistentku (akademický titul) Kráľovskej spoločnosti v roku 2004 a profesorku výskumu   Kráľovskej spoločnosti v roku 2006. V roku 2009 ju zvolili za profesorku chémie Dr. Leeho na univerzite v Oxforde a v roku 2013 jej bol udelený titul Dame Commander Rádu Britského impéria.

Prírodovedecká fakulta Ostravskej univerzity

Prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.

rektorka Vysokej školy múzických umení v Bratislave

Doc. Mária Heinzová, ArtD.

Študovala na konzervatóriu v Žiline, po maturite pokračovala v štúdiu klavírnej hry na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.  Tu úspešne ukončila aj štúdium umeleckej ašpirantúry. Pôsobí ako docentka klavírnej hry na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Vo svojom umeleckom zameraní sa sústreďuje najmä na oblasť klavírnej komornej hry a klavírnej spolupráce, venuje sa však aj sólistickej činnosti. Na pódiu vystúpila s významnými osobnosťami interpretačného umenia. Nahrávala v Slovenskom rozhlase, v Slovenskej televízii, účinkovala na koncertoch v Anglicku, Grécku, Rakúsku, Nemecku, Čechách, Maďarsku, Ukrajine. Niekoľkokrát bola prizvaná k spolupráci na medzinárodných interpretačných kurzoch. V premiére uviedla skladby viacerých súčasných slovenských autorov. Počas svojho pôsobenia na Vysokej školy múzických umení vykonávala aj činnosti v organizačnej oblasti, bola prorektorkou VŠMU pre vzdelávanie a vedu, dekankou HTF VŠMU, v súčasnosti zastáva funkciu rektorky VŠMU. 

dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

Narodil sa v roku 1968 v Novom Sade, v Srbsku. V Báčskom Petrovci absolvoval základnú školu a v Sombore strednú zdravotnícku školu. Vyštudoval klinickú farmáciu na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium ukončil v odbore Farmakognózia, v ktorom bol aj habilitovaný za docenta a v roku 2013 vymenovaný za profesora. Pôsobí na Katedre farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako vysokoškolský učiteľ – profesor. V rokoch 2011 – 2012 pôsobil ako prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a doktorandské štúdium na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave a od roku 2013 je vo funkcii dekana fakulty. Venuje sa problematike štúdia liečivých rastlín, izolácie obsahových látok z rastlín, štandardizácii rastlinných extraktov a ich biologickým účinkom.

Fakulta architektúry Českého vysokého učenia technického v Prahe

Prof. Ing. arch. Ján Stempel

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.

Priama výučba:
Všeobecná psychológia

Experimentálna psychológia

Kognitívna psychológia

Psychobiológia
Iné:
Predseda rigoróznej komisie (PhDr.), do súčasnosti
Člen Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia (PhD.), do súčasnosti
Predseda štátnych záverečných skúšok v odbore psychológia, do súčasnosti
Predseda komisie pre obhajoby CSc., 1994-95
Garant bakalárskeho štúdia , do súčastnosti
Kogarant doktorandského štúdia, do súčastnosti

Vedecká činnosť:

Vedecké štúdie: 82, vedúci dvanástich výskumných projektov (3 v zahraničí), 5 odborné stáže a zahraničné výskumné pobyty ,  člen v 13 redakčných radách, vedeckých orgánoch, vedeckých organizáciách

Funkcie na pôde UK:

 a/ "Akademické funkcie":
1990- 1992 - prodekan Filozofickej fakulty UK pre vedu a výskum
1992 -1998 - prorektor Univerzity Komenského pre zahraničné vzťahy

 b/ "Vedúci pracovník":
vedúci Katedry psychológie FiF UK, od r.2000 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.

V. Kováč sa v oblasti základného výskumu venuje najmä biologickým inváziám, ontogenéze, ekomorfológii, ekológii a fenotypovej plasticite rýb. Medzi jeho najdôležitejšie výsledky patrí sformulovanie niekoľkých biologických teórií so širším uplatnením, napr. teória o synchrónii a heterochrónii v ontogenéze a teória o alternatívnych ontogenézach a inváznom potenciály. Prvá z nich priniesla nový pohľad na vývinové procesy mnohobunkových organizmov (na príklade rýb), druhá vysvetľuje, prečo môžu byť niektoré organizmy také úspešné pri biologických inváziách. Doteraz publikoval viac ako 70 pôvodných vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch a monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách, ktoré zaznamenali spolu viac ako 1050 citácií registrovaných vo WOS (h-index = 16), resp. viac ako 1600 citácií registrovaných v Google Scholar (h-index = 21).

 

Najdôležitejšie publikácie a citácie:

http://www.researcherid.com/rid/I-3504-2013

https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Kovac/?ev=hdr_xprf

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=wvefIYMAAAAJ

 

Najvýznamejšie  ocenenia

Agentúra ARRA identifikovala v roku 2012 vedecký tím pod vedením V. Kováča ako špičkový tím Univerzity Komenského, ktorý patrí vo svojom vednom odbore (Ecology; Plant and Animal Sciences) do najlepšieho 1 % na svete. http://www.arra.sk/spickove-vedecke-timy-jednotlivci-na-uk-2012

V. Kováč sa v roku 2013 na pozvanie rektora Univerzity v Pise stal členom medzinárodnej jury pre udelenie Premio Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani:

http://www.premiogalilei.it/html/vincitori/vincitori.php?id=61

Akreditačná komisia vlády SR identifikovala v roku 2015 vedecký tím V. Kováča „Invázna biológia a ekomorfológia rýb“ ako jeden zo špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku.

http://www.akredkom.sk/zapis/864fo/prku8671p.pdf

 

Záujmy

Fotografovanie a filmovanie pod vodou, vodné športy, cestovanie, literatúra, hudba, film

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. Jozef Bátora, PhD.

Prof. Jozef Bátora, PhD. pôsobí na Katedre politológie Filozofickej fakulty UK. Narodil sa v roku 1976. Stredoškolské vzdelanie získal na Gymnáziu Eugena Gudernu v Nitre (1990–94) a na Arndt Gymnasium v Berlíne – Dahleme (1991-92). Titul bakalár v odbore politológia získal na Univerzite Komenského (1997), MPhil v odbore verejná správa na Univerzite v Bergene v Nórsku(1999) a PhD. v odbore politológia na Univerzite v Oslo (2006). Jeho pracovné skúsenosti zahŕňajú pôsobenie ako docent a riaditeľ Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK (2009 – 2015), hosťujúci profesor Fulbrightovej nadácie na Europe Center, FSI na Stanfordskej Univerzite (2013), vedecký pracovník na Inštitúte pre výskum európskej integrácie, Rakúskej akadémie vied vo Viedni (2006 – 2009), vedecký pracovník v Centre európskych štúdií ARENA na Univerzite v Oslo (2006) a ako hosťujúci výskumný pracovník v centre Scancor na Stanfordskej Univerzite (2003 – 2004). Vo svojom výskume sa venuje medzinárodnej politike, medzinárodným inštitúciám, organizačnej teórii, diplomacii, zahraničnej politike EÚ, bezpečnosti a identitám v medzinárodných vzťahoch. Publikoval v popredných politologických vedeckých časopisoch ako napríklad Journal of European Public Policy, Journal of Common Market Studies, West European Politics, Cambridge Review of International Affairs alebo International Relations. Je riešiteľom viacerých medzinárodných výskumných projektov. V rokoch 2012-2015 pôsobil ako šéfredaktor Journal of International Relations and Development (www.palgrave-journals.com/jird). Vo voľnom čase rád hrá so svojimi dvoma synmi futbal, chodí s nimi na kolobežkách alebo s nimi debatuje o veciach možných aj nemožných.

rektor Karlovej univerzity v Prahe

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Lékař a biochemik. Vystudoval Gymnázium Botičská v Praze a poté absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (1990). Od roku 1990 až do roku 1998 působil na I. ústavu lékařské chemie a biochemie 1. LF UK, vedle toho na I. interní klinice VFN a 1.LF UK, atestoval z klinické biochemie, interny a nefrologie. V roce 1996 se stal docentem pro obor lékařské chemie a biochemie UK. Od roku 1999 zastává funkci přednosty Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN.
V roce 2001 ve svých 35 letech byl jmenován profesorem lékařské chemie a biochemie. V roce 2000-2003 získal titul MBA na Pražské mezinárodní manažerské škole VŠE Praha.

V letech 2005 – 2012 byl děkanem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, v letech 2012- 2014 proděkan pro vnější vztahy 1. LF UK. V únoru 2014 byl jmenován rektorem Univerzity Karlovy.

Je členem Učené společnosti České republiky a České lékařské akademie, vědeckým sekretářem České lékařské společnosti J.E. Purkyně.

Působí v mezinárodních a národních odborných společnostech – např. Executive Board European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, člen komise Scientific Panel of Health EU. Publikoval více než 440 odborných článků a je autorem či spoluautorem 8 monografií a přednesl více než 130 přednášek v zahraničí.

Má dlouholeté zkušenosti s výukou v oboru biochemie, klinické biochemie a laboratorní medicíny. Získal řadu ocenění v České republice i v zahraničí mezi něž patří doctor honoris causa – Uzzhorod National University a Prešovské univerzity v Prešově.

 


Partneri Detskej Univerzity Komenského