Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ing. Ivan KORČOK

Ivan Korčok je od 8. apríla 2020 ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Ako kariérny diplomat s 30 ročnými skúsenosťami pôsobil na významných pozíciách doma aj v zahraničí. Bol veľvyslancom SR v Spojených štátoch amerických (2018-2020), v Nemecku (2005-2009), a stálym predstaviteľom SR pri Európskej únii (2009-2015).

Ivan Korčok bol dvakrát štátnym tajomníkom rezortu diplomacie (2002-2005 a 2015-2018). V druhej polovici roku 2016 pôsobil ako splnomocnenec vlády pre predsedníctvo SR v Rade EÚ a delegovaný minister v Európskom parlamente.

Na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zastával od roku 1992 viacero funkcií, vrátane generálneho riaditeľa sekcie medzinárodných organizácií a bezpečnostnej politiky, ako aj hovorcu ministra. Ako diplomat pôsobil na zastupiteľských úradoch SR v Bonne, v Berne a v Bruseli.

V rokoch 2002-2003 bol vedúcim  delegácie SR pre prístupové rokovania do NATO a v rokoch 2003-2004 člen Konventu o budúcnosti EÚ.

Minister Korčok vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a postgraduálne štúdium absolvoval na Ústave medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského v Bratislave.

Minister Korčok je nositeľom Českej a Slovenskej transatlantickej ceny za rok 2018.

Historický ústav Slovenskej Akadémie Vied

Prof. PhDr. Roman HOLEC, DrSc.

Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. (*1959)

Pán Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. pôsobí ako vedecký pracovník na Historickom ústave SAV a ako profesor na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty UK. Zaoberá sa stredoeurópskymi dejinami 19. a prvej polovice 20. storočia, v posledných rokoch so zameraním na hospodárske a sociálne dejiny, dejiny šľachty a tzv. environmentálne dejiny. Je autorom 17 monografií a vyše 220 vedeckých štúdií v 12 krajinách sveta, spoluautorom vyše 15 syntéz a zostavovateľom 5 kolektívnych monografii. V súčasnosti mu vychádza kniha o čítaní v 19. storočí. Organizoval samostatné sekcie na viacerých svetových kongresoch, prednášal v 24 krajinách sveta od USA až po Japonsko, pred detskými poslucháčmi však vystupuje po prvý raz.

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra žurnalistiky

Doc. PhDr. Anna SÁMELOVÁ, PhD.

 

Doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD. (1968) Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Anna Sámelová je novinárka s 30-ročnou praxou, pracovala vo všetkých typoch médií – v novinách, časopisoch, rozhlasoch aj televíziách, v súkromných aj verejnoprávnych. Bola šéfredaktorkou týždenníka Slovenské reality, šéfredaktorkou spravodajstva Rádia Twist (za podiel na založení spravodajského Žurnálu Rádia Twist získala v roku 1997 výročnú cenu Literárneho fondu za novinársky počin roka), bola šéfredaktorkou Hlavnej redakcie spravodajstva a publicistiky Slovenskej televízie, riaditeľkou Centra spravodajstva Slovenského rozhlasu, a po vzniku Rozhlasu a televízie Slovenska sa stala aj prvou riaditeľkou spojených Centier spravodajstva RTVS. Je autorkou trilógie vedeckých monografií o Rozhlase a televízii Slovenska. V rámci dizertačného výskumu hosťovala na Katedre médií, kognície a komunikácie Kodanskej univerzity v Dánsku. Na katedru žurnalistiky nastúpila v roku 2017 ako odborníčka z praxe s filozofickým vzdelaním s cieľom posilňovať kritické myslenie študentov potrebné na výkon zodpovednej profesionálnej žurnalistiky.

 

člen Činohry SND, bývalý pedagóg VŠMU

Prof. Martin HUBA

Lekárska fakulta UK v Bratislave, Ústav epidemiológie

Doc. MUDr. Alexandra BRAŽINOVÁ, PhD., MPH

Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH sa narodila v roku 1971 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium absolvovala v rokoch 1989 až 1996 na 3. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe v odbore Všeobecné lekárstvo. V rokoch 2001 až 2003 absolvovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave doktorandské štúdium v odbore Sociálne lekárstvo, ktoré úspešne ukončila obhajobou dizertačnej práce a získaním vedecko-akademickej hodnosti „philosophiae doctor“. V roku 2017 úspešne habilitovala na 3. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe v odbore Hygiena, preventívne lekárstvo a epidemiológia. Od r. 2017 doposiaľ pôsobí ako docentka Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a súbežne od roku 2015 pôsobí aj ako odborný radca v odbore Epidemiológia v RÚVZ so sídlom v Bratislave. Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH v roku 2001

 

Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, vedúci Katedry biologických a lekársky vied

Doc. Mgr. Milan SEDLIAK, PhD.

doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD.

Doktorandské štúdium ukončil v roku 2009 na Katedre biológie pohybovej aktivity Univerzity v Jyväskylä, Fínsko. Na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave pracuje ako vedecký pracovník. Je vedúcim Katedry biologických a lekársky vied. Titul „docent“ získal v roku 2020 na Prírodovedeckej fakulte UK v odbore „fyziológia živočíchov. Špecializuje sa predovšetkým na športovú chronobiológiu a na hormonálne a molekulárne zmeny v kostrovom svale vyvolané fyzickým zaťažením a doplnkami stravy. Vyučuje predmety Doping v športe, Klinická fyziológia telesných cvičení či Doplnky výživy, pričom aktívne spolupracuje s Antidopingovou agentúrou SR.

Sociologický ústav Slovenskej Akadémie Vied a Filozofická fakulta Trnavskej univerzity

Prof. PhDr. Silvia MIHÁLIKOVÁ, PhD.

 

Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD

vyštudovala sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave; v súčasnosti výskumná pracovníčka na Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied a profesorka v odbore sociológia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. V rokoch 2003 – 2018 hosťujúca profesorka na Inštitúte politických vied na Univerzite vo Viedni a vedecká spolupracovníčka Forschungsstelle Osteuropa na Univerzite v Brémach. Od roku 2002 Jean Monnet profesorka a od 2005 nositeľka Jean Monnet Centra excelentnosti. Pôsobila ako medzinárodná vedecká koordinátorka viacerých vedeckých európskych projektov, v rokoch 2004 – 2010 bola členkou Stáleho výboru pre sociálne vedy v Európskej nadácii pre vedu, v rokoch 2006 - 2009 prezidentka Central European Political Science Association. Absolvovala celý rad zahraničných študijných pobytov, je členkou redakčných rád viacerých odborných časopisov doma a v zahraničí ako i členkou vedeckých rád niekoľkých univerzít. Profesorka Miháliková je členkou Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Venuje sa komparatívnemu výskumu demokratizácie, politických kultúr a identít, politickej symbolike, komunikácie a otázkam menšín.

 


Partneri Detskej Univerzity Komenského